La via preferent a Andorra és l’itinerari que segueix l’usuari dins del sistema sanitari públic Andorra que promou l’ús del metge d’atenció primària

La via preferent és l’itinerari que segueix l’usuari dins del sistema sanitari públic, que promou l’ús del metge d’atenció primària (o metge referent) com a porta d’entrada al sistema sanitari i la coordinació entre els professionals sanitaris. El seguiment de la via afavoreix una atenció sanitària de qualitat, personalitzada, segura i eficient, i us permet seguir gaudint del reemborsament més favorable de la CASS.

L’assignació del vostre metge referent és indispensable per seguir la via preferent.

A part del metge referent, també podeu accedir directament a la via a través dels serveis d’urgències i de permanències mèdiques, el Servei de Salut Escolar i els Centres d’atenció primària.

A més, hi ha professionals sanitaris d’Andorra als quals podeu accedir directament dins la via preferent: ginecologia i obstetrícia, oftalmologia i odontologia.

El metge referent és el metge de capçalera o pediatre que escolliu lliurement com el vostre principal metge tractant. Us ofereix una atenció sanitària personalitzada, us coneix i fa el seguiment del vostre estat de salut al llarg del temps. Us guia i acompanya pel sistema sanitari i es coordina amb els professionals sanitaris que us tracten. Podeu elegir qualsevol metge de capçalera o pediatre convencionat a la CASS i el podeu canviar si així ho desitgeu, justificant els motius.

Dins la via preferent, l’accés al metge especialista es fa amb la derivació prèvia del vostre metge referent. També hi ha altres vies d’accés a l’especialista, com per exemple les derivacions des dels serveis d’urgències o les derivacions després d’una hospitalització. Els usuaris que ja seguien controls amb especialistes d’Andorra, excepcionalment i fins al 30 de juny del 2020, podran accedir-hi sense derivació prèvia del metge referent.

Si teniu una malaltia o condició que requereixi un seguiment periòdic especialitzat, podreu tenir un metge especialista referent a qui consulteu directament un cop feta la derivació inicial pel metge referent. En aquest cas, és el mateix especialista que heu elegit qui fa l’assignació.

Podeu accedir directament a l’assistència sanitària fora d’Andorra en cas d’urgència o si estudieu fora d’Andorra, sempre que compliu el supòsit d’assegurat indirecte. Dins la via preferent, l’accés especialitzat fora d’Andorra es duu a terme a través de la derivació del metge especialista d’Andorra. El vostre metge referent, amb l’autorització de la CASS, també us pot derivar quan hi ha dificultats en l’accés a professionals especialistes al país, quan hi ha manca d’un especialista a Andorra o quan ja se segueixen tractaments fora d’Andorra.

La participació de l’usuari en les tarifes de responsabilitat varia segons si se segueix o no la via preferent. Per tant, si decidiu no seguir la via preferent (per exemple, anant directament a l’especialista, tant a Andorra com fora, sense les derivacions oportunes) la vostra participació serà superior.

La via preferent és l’itinerari que segueix l’usuari dins del sistema sanitari públic, que promou l’ús del metge d’atenció primària (o metge referent) com a porta d’entrada al sistema sanitari i la coordinació entre els professionals sanitaris

Quins avantatges té seguir la via preferent?
El seguiment de la via preferent afavoreix una atenció sanitària de qualitat, personalitzada, segura i eficient.

• Qualitat: en la via preferent els professionals de la salut es coordinen en tot moment i s’organitzen al vostre voltant per oferir-vos la millor atenció amb el recurs més adequat a les vostres necessitats.

• Personalitzada: teniu un metge referent que us coneix i coneix el vostre entorn; ell coordina tota la informació de la vostra salut, es comunica amb els altres professionals que us tracten i us acompanya pel vostre itinerari assistencial.

• Segura: el fet que els professionals sanitaris es coordinin al vostre voltant permet disminuir les duplicitats en proves o les interaccions entre medicaments.

• Eficient: es resolen les necessitats amb els recursos més adequats. El metge d’atenció primària o metge referent pot resoldre molts dels problemes de salut que podeu presentar i us deriva a altres professionals de la salut en els casos en què considera que necessiteu una consulta especialitzada o un altre tipus d’atenció. 

Per altra banda:

• Quan aneu al vostre metge referent només pagueu la part que us pertoca, és a dir el 25% de la tarifa establerta, i no cal avançar el preu total de la visita. 

• Quan seguiu la via preferent gaudiu del reemborsament més favorable de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.